תקנון אתר אינטרנט להשכרת ציוד – סמיילי RENT ע.מ 024309585

הקדמה

לקוחות יקרים, תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים.

אתר אינטרנט זה שייך ל”גלעד סמיילי הפקות” עוסק מורשה 024309585 (להלן: “סמיילי RENT“) וכולל אתר קטלוגי להזמנת מוצרים בהתאם לסטנדרטים הגבוהים שלנו.

גלישה באתר וביצוע כל פעולה באתר מהווה הסכמה כי הלקוח קרא בקפידה את התקנון – שהוראותיו יובאו להלן – הבין אותו והוא מסכים לו ועל כן יהיה עליו לנהוג על פיו וכן לא יוכל הוא ו/או מי מטעמו להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין שמפורט לגביו בתקנון, כנגד סמיילי RENTו/או מי מטעמו.

הוראות התקנון ייתכן וישתנו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת של גלעד סמיילי. בכל שאלה ו/או בעיה ניתן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני:  giladhaf@gmail.com.

  • כשרות לביצוע פעולות באתר

כל לקוח רשאי לבצע פעולות באתר, ולהזמין ממגוון המוצרים, בכפוף לעמידתו בכל תנאים המפורטים להלן:

  • ללקוח מלאו 18 שנה, או במידה והינו מתחת לגיל 18 ו/או שמונה לו אפוטרופוס חוקי, רשאי לבצע כל פעולה רק על פי אישור מאת האפוטרופוס החוקי. יובהר כי מבחינת סמיילי RENT שימוש באתר מקים חזקה לפיה הלקוח עומד בתנאי זה.
  • הלקוח הוא בעל יכולת לשלם את התמורה בגין המוצרים שהוא מזמין, בין אם מדובר בכרטיס אשראי  תקף שהונפק על שמו או על שם האפוטרופוס החוקי שלו, שיק בעל יכולת כיסוי, העברה בנקאית או מזומן.
  • פרטיות משתמשים

הקלדת פרטים אישיים של הלקוח באחת מפונקציות האתר נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו.

סמיילי RENT מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. סמיילי RENT יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות ללקוח.

סמיילי  RENTנוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות 
מידע של לקוחותיו. ככל שעל אף מאמציו ייגרם נזק מכל סוג, ללקוח ו/או למי מטעמו בעניין זה, סמיילי RENT ו/או מי מטעמו אינם יכולים להיות אחראיים לכך.  

  • הזמנת המוצר

כל לקוח הכשיר לביצוע פעולות כמפורט בפרק ב’ לעיל, רשאי לבצע הזמנות באתר, אך זאת לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים סיטונאיים.

במצב בו מצוין מחיר באתר, הוא לא כולל מע”מ והמחירים עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתו של גלעד סמיילי. המחירים באתר מתייחסים לימי חול וסופ”ש אך לא לימי חג. בימי חג תעריך ההשכרה ישתנה בהתאם להחלטת ושיקול דעתו של “גלעד סמיילי הפקות” 

זמינות המוצרים להשכרה באתר ו/או לאספקה כפופה להימצאותם במלאי סמיילי RENT.  

כדי לבצע הזמנה של מוצר נדרש הלקוח לעקוב אחר ההוראות באתר ולמלא אחר ההנחיות כולל הקלדת מלוא הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק.

לאחר ביצוע הפנייה באתר על ידי הלקוח, יפנה סמיילי RENT אל הלקוח לצורך השלמת ההזמנה כולל וידוא זמינות המוצר/ים המבוקשים על ידי הלקוח במועד הרצוי לו, סיכום עלות העסקה ומועד אספקת המוצר/ים ותעביר לו לחתימתו הזמנה כתובה.

במקרה בו הלקוח לא יחתום על ההזמנה שסמיילי  RENTישלח לו עם מלוא הפרטים המוסכמים ו/או שלא ישלם את התמורה קודם למועד האספקה עליו יסכימו הצדדים, לא תסופק ההזמנה.

הלקוח ימסור לגלעד סמיילי, במעמד השלמת ההזמנה, פרטי כרטיס אשראי לביטחון.

סמיילי RENT מדגיש כי המוצרים באתר הם להשכרה בלבד ולא למכירה!

המוצר יהיה כפי שמופיע בתמונה באתר, או זהה מבחינת הנתונים המפורטים.

  • תשלום תמורה, אספקת המוצר והחזרתו

הלקוח ישלם תמורה בגין המוצר/ים באמצעות כרטיס אשראי  תקף שהונפק על שמו או על שם האפוטרופוס החוקי שלו, שיק בעל יכולת כיסוי, העברה בנקאית/ביט או מזומן. 

התמורה בעבור המוצר תשולם על ידי הלקוח לפני יום האספקה או ביום האספקה קודם לשעת האספקה, ואיסוף עצמי או הובלת המוצר בתשלום נוסף, בהתאם לבחירת הלקוח, יעשו מספר שעות לפני המועד הרצוי ללקוח לשימוש במוצר (בבוקר האירוע או ערב קודם).

השכרת המוצרים היא ל- 24 שעות בלבד, מרגע האספקה.

תשלום התמורה הוא תנאי לקבלת המוצר, ככל שלא שולמה התמורה בגין המוצר מכל סיבה שהיא לא יהא סמיילי RENT אחראי בכל חבות כלפי הלקוח או מי מטעמו והזמנתו תבוטל.

אספקת המוצר יכולה להיעשות באמצעות איסוף ממחסן סמיילי RENT על ידי הלקוח או באמצעות הובלה בתשלום נוסף, לכתובת בישראל בלבד שימסור הלקוח.

סמיילי  RENTאינו אחראי לביטול הזמנה על ידו/או עיכוב באספקה מצידו אשר נובעים מכח עליון ו/או עיכוב אשר אינו בשליטתו ו/או באחריותו כגון בתקופות משבר חירום.

כאמור לעיל, השכרת המוצרים היא ל- 24 שעות בלבד מרגע האספקה. לאחר השימוש במוצר, הלקוח יחזיר אותו למחסן סמיילי RENT באופן עצמי או שיתאם הובלה נוספת בתשלום נוסף.

  • תנאי ביטול

להבטחת קיום ההתחייבות ימסור הלקוח (השוכר) למשכיר  (“סמיילי RENT”) כרטיס אשראי לביטחון. הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו מסמיילי RENT עד 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה,

באופן של שליחת הודעת ביטול לוואטסאפ בטלפון 050-5538770 או במייל giladhaf@gmail.com ועליו לוודא כי הודעתו התקבלה אצל סמיילי RENT.

במצב זה, יהיה חייב הלקוח בדמי ביטול בשווי 5% ממחיר העסקה, או בסך של 100 ₪ לפי הנמוך      מביניהם. אשר יחויבו במקרה הצורך מכרטיס אשראי הביטחון שמסר הלקוח לסמיילי RENT.

בגין ביטול עסקה לאחר 14 יום מיום ביצוע ההזמנה לא יהיה זכאי הלקוח לבטל את העסקה אלא אם סמיילי RENT יסכים לכך וכנגד תשלום דמי ביטול בשווי 20% ממחיר העסקה.

במקרה של כוח עליון או גורם שאינו תלוי בנו: מזג אוויר, הפרעות, מהומות וכו’ ההזמנה תבוטל ללא עלות חיוב.

  • אחריות לנזקים

עם חתימה על הזמנה כתובה הלקוח מאשר כי ידוע לו שהאחריות לשימוש במוצר בהתאם להוראות ההפעלה שנמסרו לו על ידי סמיילי RENT חלה עליו בלבד ועל כן בכל מקרה של נזק כתוצאה מהשימוש במוצר, יהיה על הלקוח לשאת בתשלום בגין הנזק והוא לא יבוא בטענה כלפי סמיילי RENT בעניין זה.  

פיצוי מוסכם – מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו/או מכל דין אחר, הלקוח מסכים כתנאי יסודי לשימושו באתר כי בכל מקרה של טענה מצידו לנזק מכל סוג, כתוצאה מן השימוש במוצר/י גלעד סמיילי, ורק במידה וטענתו תתקבל על ידי סמיילי RENT, לא יעלה גובה הפיצוי המוסכם על הסך אשר שולם בפועל בגין המוצר/ים.

  • זכויות השמורות לסמיילי RENT

אין לעשות כל שימוש, מסחרי או אחר, בנתונים המתפרסמים באתר גלעד סמיילי.

כל זכויות הקניין הרוחני, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, וכן זכויות מכח דינים אחרים הינן רכושו של סמיילי  RENT בלבד. זכויות אלו חלות בין היתר אך לא רק על כל פרט הקשור לאתר סמיילי  RENTולהפעלתו, כולל עיצובו הגרפי של האתר, על המבצעים לקנייה, על נוסח תיאור המוצרים, על בסיסי הנתונים ועוד.

סמיילי RENT אוסר לעשות כל שימוש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם כל מידע מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, בלא קבלת רשותו של סמיילי    RENTמראש ובכתב.

אין  לפרסם ו/או להוסיף תכנים ו/או לשנות תכנים באתר ו/או להעתיק תכנים באתר ו/או מחוצה לו ו/או ליצור קישור מהאתר ו/או אל האתר ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של סמיילי RENT

  • תנאים כלליים

סמיילי RENT שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנות ו/או לחסום משתמשים של האתר בכל מקרה של פעולת משתמש בניגוד לתקנון זה, של שימוש בלתי ראוי באתר, של התנהגות בלתי הולמת, של ניסיון לפגיעה באתר ו/או במכירות התקינות של האתר ו/או כל שימוש פסול אחר בהתאם לשיקול דעתו.

סמיילי RENT ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראיים לכל פעולה של צד ג’ באתר ו/או וירוסים ו/או נזקים אחרים שיגרמו על ידי צד ג’ לאתר ו/או באתר. סמיילי RENT לא יהא אחראי לכל פעולה של צד ג’ כלשהו שתבוצע באתר.

שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש כי הוא מודע לסכנות ונזקים העלולים להיגרם כתוצאה משימוש באינטרנט והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה מכל סוג כלפי סמיילי  RENTו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם.

רישומי המחשב של סמיילי RENT ו/או מפעיל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או הזמנות המבוצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונותם.  

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה בנוגע אליו ו/או כל דיון בכל מחלוקת העשויה לנבוע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט המוסמך בנצרת.

המוצר התווסף לעגלת הקניות